เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

นางสาวปิยพร แสนคำภา
ชื่อเล่น หมู
เกิด 24 กุมภาพันธ์ 2538
คติประจำใจ ทำอะไรก็ได้อย่างนั้น
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่2
รหัสนักศึกษา 564102124